Том 13, № 2 (2022)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.02

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
127-149
H. M. Bagatskaya, R. V. Mazurenko, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF
150-159
I. I. Gerashchenko, K. O. Stepanyuk, O. M. Chepliaka, M. V. Borysenko, E. M. Pakhlov, D. G. Klyuchkov, K. G. Vinogradova
PDF (English)
160-169
M. T. Kartel, L. A. Karachevtseva, Yu. I. Sementsov, O. O. Lytvynenko
PDF (English)
170-178
M. T. Kartel, K. V. Voitko, Y. Grebelna, S. V. Zhuravskyi, K. Ivanenko, T. V. Kulyk, S. M. Makhno, Yu. I. Sementsov
PDF (English)
179-189
A. A. Biliuk, O. Yu. Semchuk, O. O. Havryliuk
PDF (English)
190-196
L. M. Soldatkina, M. A. Yanar
PDF (English)
197-208
Ol. D Zolotarenko, M. N. Ualkhanova, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, An. D Zolotarenko, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, N. A. Gavrylyuk, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, O. O. Havryliuk
PDF
209-235