Том 14, № 2 (2023)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.02

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, B. Charmas, J. Skubiszewska–Zięba
PDF (English)
143-158
D. M. Mamand, H. M. Qadr
PDF (English)
159-172
S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk, M. T. Kartel
PDF (English)
173-181
M. S. Kukurudziak
PDF
182-190
Ol. D. Zolotarenko, An. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, M. T. Gabdullin, T. V. Myronenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, I. V. Zagorulko, O. O. Havryliuk
PDF
191-209
Z. A. Matysina, An. D. Zolotarenko, Ol. D. Zolotarenko, T. V. Myronenko, D. V. Schur, E. P. Rudakova, M. V. Chymbai, A. D. Zolotarenko, I. V. Zagorulko, O. O. Havryliuk
PDF (English)
210-222
G. D. Ilnytska, O. B. Loginova, S. P. Starik, S. O. Lisovenko, G. A. Bazaliy, N. N. Tsyba
PDF (English)
223-229
L. A. Myroniuk, D. V. Myroniuk, E. V. Maistruk, S. I. Kuryshchuk, A. I. Ievtushenko, I. M. Danylenko, V. V. Strelchuk, I. P. Koziarskyi
PDF (English)
230-236
K. O. Kudelko, L. M. Rozhdestvenska, L. M. Ponomarova, V. M. Оgenko
PDF (English)
237-248
V. I. Hryhoruk, V. V. Oliynyk, V. V. Zagorodniy, G. V. Lisachuk, R. V. Kryvobok, V. V. Voloshchuk, M. S. Maystat, O. M. Lapuzina
PDF (English)
249-254
A. V. Khokhlov
PDF (English)
255-261
M. M. Zahornyi, O. M. Lavrynenko, O. Yu Pavlenko, O. Yu Povnitsa, L. O. Artiukh, K. S. Naumenko, S. D. Zahorodnia, A. I. Ievtushenko
PDF (English)
262-272