Том 14, № 4 (2023)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.04

Зміст

Статті

O. I. Gichan
453-463
N. V. Roik, I. M. Trofymchuk, L. O. Belyakova, O. I. Oranska
464-473
V. M. Gun'ko, O. K. Matkovsky
474-494
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
495-503
O. Yu. Semchuk, O. O. Havryliuk, A. A. Biliuk
504-511
I. Rubashvili, M. Zautashvili, T. Kordzakhia, K. Ebralidze
512-518
V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili
519-533
Yu. V. Hrebelna, E. M. Demianenko, M. I. Terets, A. G. Grebenyuk, Yu. I. Sementsov, N. V. Sigareva, S. M. Makhno, M. T. Kartel
534-545
T. V. Fesenko, I. V. Laguta, O. M. Stavinskaya, P. O. Kuzema, V. M. Anishchenko, O. I. Oranska, R. V. Ivannikov, O. A. Diyuk, I. O. Skorochod
546-554
Y. A. Maletin, S. I. Chernukhin, N. G. Stryzhakova, S. G. Kozachkov
555-560
N. I. Pavlyshche, A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky
561-568