Copyright (©) 2015 G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev